Jumat, 18 April 2014

DAFTAR NOMOR REGISTER ANGGOTA (NRA) FORUM STUDI ILMIAH MAHASISWA (FSIM) FK UNLAM 2014-2015


No
Nama
Prodi/ Angkatan
NRA
1
Anggun Wulandari
PSKM 2012
12.14.01
2
Subur Hantoro
PSPD 2012
12.14.02
3
Selvia Maysari
PSIK 2012
12.14.03
4
Aulia Azizaturidha
PSPD 2012
12.14.04
5
Suci Fikriyati
PSKG 2012
12.14.05
6
Khalisah
PSKM 2012
12.14.06
7
Akbarian Noor
PSIK 2012
12.14.07
8
Dicky Rezki Zein P.
PSKM 2012
12.14.08
9
Firda Amelia
PSKG 2012
12.14.09
10
Fidya Ramadhany A.
PSPD 2012
12.14.10
11
Nur Ismy
PSKM 2012
12.14.11
12
Riska Awalia
PSKM 2012
12.14.12
13
Fitri Nur Dini
PSPD 2012
12.14.13
14
M. Saputra Setyawan
Psikologi 2012
12.14.14
15
Nandita Putri
PSPD 2012
12.14.15
16
Oktaviana Sidabutar
PSPD 2012
12.14.16
17
M. Khairiyandi
PSKM 2013
13.14.01
18
Hisnaniah
PSKM 2013
13.14.02
19
Raina Meilia
Psikologi 2013
13.14.03
20
M. Akbar
PSKG 2013
13.14.04
21
Arnila Udin
PSKM 2013
13.14.05
22
Farida R
PSKM 2013
13.14.06
23
Hadiannor
PSKM 2013
13.14.07
24
Herlina Sari
PSKM 2013
13.14.08
25
Nida Ulfah
PSKM 2013
13.14.09
26
Nuriyah
PSKM 2013
13.14.10
27
Retno P
PSKM 2013
13.14.11
28
Yulia K
PSKM 2013
13.14.12
29
Angga Setya Budi
PSPD 2013
13.14.13
30
Sabila Rosyida
PSPD 2013
13.14.14
31
Rosyida
Psikologi 2013
13.14.15
32
Nur Hikmah Purnama
Psikologi 2013
13.14.16
33
M. Islah Jaka P
Psikologi 2013
13.14.17
34
Jajar Martono
PSIK 2013
13.14.18
35
Heryadi
PSIK 2013
13.14.19
36
Bernadeta Germia
PSIK 2013
13.14.20
37
Isnawati
PSIK 2013
13.14.21
38
Venni Safitri
Psikologi 2013
13.14.22
39
Amalia Yusairah Arham
PSPD 2013
13.14.23
40
Dwi Rezki Amalia
PSPD 2013
13.14.24
41
Dzulfikar Sakti Ramadhan
PSPD 2013
13.14.25
42
Gratius Billy Himawan
PSPD 2013
13.14.26
43
Khairun Nisa
PSPD 2013
13.14.27
44
Nadia Muslimah Annisa
PSPD 2013
13.14.28
45
Rangsang Bagus
PSPD 2013
13.14.29
46
Rina Lesiana
PSPD 2013
13.14.30
47
Novita Pratiwi
PSKG 2013
13.14.31
48
Nida Rizky Y
PSKG 2013
13.14.32
49
Rahma Zakia
PSKG 2013
13.14.33
50
Rifa Wahida
PSKG 2013
13.14.34
51
Siti Fatimah
PSKG 2013
13.14.35